Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken behartigt de internationale relaties van de Vlaamse Regering. Het staat in voor de coördinatie van het internationale en Europese optreden van Vlaanderen en heeft daarom de leiding over de relaties van Vlaanderen met buitenlandse overheden, de Europese Unie en internationale organisaties. Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken is belast met de volgende taken:

 • het uitbouwen van de samenwerking met buitenlandse partners;
 • de totstandkoming en omzetting van Europese regelgeving en het sluiten en de ratificatie van internationale verdragen;
 • het internationale en Europese handelsbeleid;
 • de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, met een geografische focus op Zuidelijk Afrika;
 • de controle over de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en andere strategische goederen vanuit Vlaanderen.

Om de internationale ambities van Vlaanderen te realiseren, werkt het Departement samen met de agentschappen Flanders Investment & Trade en VISITFLANDERS.

Buitenlands beleid

Vlaanderen is een open samenleving, gericht op de wereld. In een geglobaliseerde wereld is het essentieel dat we onze belangen nastreven en onze troeven op internationaal niveau resoluut uitspelen. Sinds de ondertekening van de Bijzondere Wet van 5 mei 1993, het zogenaamde Sint-Michielsakkoord, kan elke deelstaat in België (dus ook Vlaanderen) zijn eigen beleid in het buitenland voeren overeenkomstig zijn binnenlandse bevoegdheden.  Conform dit principe, beter bekend als "in foro interno, in foro externo", ontwikkelt Vlaanderen een eigen buitenlands beleid m.b.t. al zijn interne bevoegdheden, zoals o.m. onderwijs, milieu, infrastructuur, cultuur en sociale zaken.

In dat kader onderhoudt Vlaanderen bilaterale betrekkingen met diverse landen en op verschillende domeinen. Immers overstijgen de grote uitdagingen van de 21ste eeuw zowel nationale als regionale grenzen en vergen steeds meer globale antwoorden. In diezelfde optiek zetten we ook in op multilaterale samenwerking met o.m. de UNESCO, de internationale arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De Vlaamse Diplomatieke Vertegenwoordigingen zijn een belangrijk instrument in het Vlaamse buitenlands beleid. Zij werken ook nauw samen met de respectieve ambassades van België, waarvan zij deel uitmaken.

De Vlaamse overheid is vastberaden onze deelstaat te positioneren als een betrouwbare partner met een eigen internationaal beleid. Om deze ambitie te realiseren richt het Vlaams internationaal beleid zich op volgende negen strategische doelstellingen:

 • Globale antwoorden op globale problemen
 • De Europese Unie als wereldspeler
 • Subsidiariteit en culturele diversiteit
 • Welbegrepen vergunningenbeleid met betrekking tot de handel met strategische goederen
 • Sterkere internationalisering van de Vlaamse economie
 • Vrije en eerlijke wereldhandel
 • Grotere internationale toegankelijkheid van Vlaanderen
 • Armoedebestrijding en sociale ontwikkeling
 • Bestrijding van de gevolgen van de klimaatverandering
Departement Buitenlandse Zaken